شهرداری ملارد

ملت ايران خواستار عدالتند و آزادي و استقلال، و معتقدند جز در سايه اسلام و با قوانين اسلام به آن نمي رسند.

امام خميني (ره)