شهرداری ملارد

 

حق بگوئيد تا به حق معروف شويد ؛ حق را به كار ببنديد تا از اهل حق باشيد 

امام علي (ع)